simlock verwijderen

De goedkoopste Sim Unlock !

Al meer dan 2000 mensen zijn u voorgegaan

download sim unlockVoorwaarden van www.Sim-Vrij.nl

De algemene voorwaarden van www.Sim-Vrij.nl, vindt u hieronder. U gaat hiermee akoord als u het sim unlock programma download.

Let op:
U betaalt alleen voor het feit dat wij het programma hier beschikbaar stellen, dat u het kunt downloadenen de handleiding.

Het gebruik van dit programma en de gevolgen zijn voor eigen risico. Het is aannemelijk dat uw garantie vervalt wanneer u het toestel zelf simlock vrij heeft gemaakt.

Via het menu aan de linkerkant kunt u een overzicht vinden van de geschikte toestellen om te unlocken. Wanneer uw toestel hier niet bij staat en u het programma toch download, is het gebruik op eigen risico. Wij kunnen geen geld teruggeven. (En u heeft het programma ook op uw computer, dat u nog voor andere toestellen kunt gebruiken).

Het kan voorkomen dat de werkelijke beltijd licht afwijkt van de beoogde beltijd corresponderend met 2,95 euro belkosten; de bellijn is door een derde partij geregeld. Een eventuele overschrijding van de aangegeven beltijd is voor uw eigen rekening.

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden gebruikte woorden, in enkelvoud of meervoud, die aanvangen met een hoofdletter, hebben de betekenis van de schuingedrukte woorden zoals deze hieronder in dit artikel worden gedefinieerd.

1.1 Algemene Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.
1.2 Bestelprocedure: de procedure, die Klant interactief doorloopt op de Website, om Documenten en Software geleverd te krijgen, ongeacht of deze levering om-niet of anders dan om-niet geschiedt.
1.3 Documenten: documenten, daaronder mede begrepen, doch niet uitsluitend, handleiding simlock vrijmaken, met eventuele toelichting(en), artikelen en/of checklisten.
1.4 Software: unlock software van Crux vrij verspreid onder de naam NokiaFree Unlock Codes Calculator welke gratis en zonder bijkomende kosten worden meegeleverd met Documenten.
1.5 Klant: de wederpartij van Sim-vrij.nl welke met haar een Overeenkomst aangaat.
1.6 Overeenkomst: overeenkomst, waar de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel van uitmaken, inzake de levering van Documenten via electronische weg.
1.7 Particulier: een natuurlijk persoon die niet beroeps- en/of bedrijfsmatig handelt.
1.8 Partijen: Sim-vrij.nl en Klant gezamenlijk.
1.9 Sim-vrij.nl: de partij welke zich bedient van Algemene Voorwaarden, tevens wederpartij van Klant.
1.10 Website: de website van Sim-vrij.nl, te vinden onder de URL http://www.Sim-vrij.nl.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten, Documenten, eventuele (e-mail)nieuwsbrieven, de Website, de Bestelprocedure alsmede (rechts)handelingen tussen Partijen, ook wanneer deze (rechts)handelingen niet mochten leiden tot een Overeenkomst.
2.2 Toepasselijkheid van algemene leverings- of betalingsvoorwaarden en/of andere algemene of bijzondere voorwaarden van Klant is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 3. Totstandkoming Overeenkomst

3.1 De op de Website aangeboden Documenten met bijbehorende prijzen gelden als een vrijblijvend aanbod, die door Klant kan worden aanvaard door de gehele Bestelprocedure te doorlopen en te voltooien.
3.3 De Overeenkomst komt niet tot stand, indien de Documenten in het geval als bedoeld in voorgaande lid niet vooraf en onherroepelijk wordt betaald. Indien en voorzover er toch een Overeenkomst tot stand zou zijn gekomen dan geldt het niet vooraf en onherroepelijk betalen als ontbindende voorwaarde, en wordt de Overeenkomst ontbonden, zonder dat daartoe van één der Partijen enige handeling vereist zal zijn, en zonder dat één der Partijen gehouden zal zijn de schade te vergoeden welke de andere partij eventueel daardoor zal lijden.

Artikel 4 Prijzen en betaling

4.1 Prijzen zoals genoemd op de Website zijn inclusief BTW, alsmede inclusief andere van overheidswege opgelegde heffingen.

Artikel 5 Intellectuele eigendomsrechten

5.1 De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de geleverde Documenten blijven berusten bij Sim-vrij.nl of haar toeleveranciers.

Artikel 6. Garanties en vrijwaringen

6.1 Hoewel de Documenten door Sim-vrij.nl met de grootst mogelijke zorg zijn samengesteld kan Sim-vrij.nl niet garanderen dat de Documenten zonder fouten en/of omissies zijn.
6.2 Klant garandeert zodanig gebruik te maken van de Documenten dat daardoor geen schade ontstaat aan Sim-vrij.nl en/of aan derden.
6.3 Sim-vrij.nl kan niet garanderen dat Documenten en/of Software voor situatie en apparatuur van Klant toepasbaar zijn.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

7.1 Aansprakelijkheid van Sim-vrij.nl voor schade ontstaan uit hoofde van Overeenkomst, daar mede onder begrepen schade welke mocht ontstaan uit het (foutief) gebruik van Documenten en/of Software of het vervallen van garanties op apparatuur van Klant, is volledig uitgesloten.

Artikel 8. Algemene bepalingen

8.1 Sim-vrij.nl zal zoveel mogelijk overeengekomen data, termijnen en dergelijke trachten na te komen. Evenwel zijn alle data en termijnen en dergelijke naar beste weten geïndiceerd en is overschrijding van deze data en/of termijnen nimmer fataal.
8.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag op Overeenkomst is uitgesloten.
8.3 Het recht om de Overeenkomst te ontbinden welke Klant zou hebben ingevolge de Wet Koop op Afstand, indien en voorzover toepasselijk, kan gezien de aard van de door Sim-vrij.nl geleverde dienst(en) door Klant niet worden uitgeoefend.
8.4 Klant is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst zonder schriftelijke toestemming van Sim-vrij.nl aan een derde over te dragen.
8.5 Sim-vrij.nl is te allen tijde bevoegd rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst over te dragen.
8.6 Klant betaald, zoals bedoeld in artikel 4.1, enkel voor Documenten.
8.7 Sim-vrij.nl is te allen tijde –zonder nadere mededelingen te doen- gerechtigd de prijzen op de Website aan te passen.
8.8 Sim-vrij.nl is ten allen tijd –zonder nadere mededelingen te doen- gerechtigd onderhavige Algemene Voorwaarden te wijzigen.

Artikel 9. Toepasselijk recht en geschillen

9.1 Op de Overeenkomst en nadere, daaruit voortvloeiende overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
9.2 In geval van een geschil, geeft de meest gerede partij aan de andere partij schriftelijk te kennen, dat er sprake is van een geschil, alsmede een summiere opgave van hetgeen naar het oordeel van die partij het onderwerp van het geschil is.